• DE

Klassenlehrerin: Frau Hirsch

Klassenlehrerin: Frau Konsemüller

Klasse 3b

Klassenlehrerin: Frau Hackemack

Klassenlehrerin: Frau Herkströter

Klassenlehrerin: Frau Safarabadi

Klassenlehrerin: Frau Patsch

Klassenlehrerin: Frau Haschke

Klassenlehrerin: Frau Junge-Wentrup

Klassenlehrerin: Frau Feldmann

Klasse 3a

Klassenlehrerin: Frau Junge-Wentrup

Klasse 4b

Klassenlehrerin: Frau Schwab

Klassenlehrerin: Frau Diekmann